Ph.d.-prosjekt: Omforme minner – om materialets potens, objektets biografi og bevissthetens handling (2018-)
Prosjektet mitt omhandler kulturelle minner og jeg skal utforske hva som skjer når meningsinnholdet flyttes fra en fortidig referanse til kunstverk, gjennom å se på forholdet mellom intensjonalitet, haptisitet og bevissthet. Jeg skal sammenligne måten vi forholder oss til visualiteter, gjennom berøring av interfacen i digitale flater i dag, med kommunikasjonsflater fra førmoderne tid, slik som i amuletter fra år 350-1000 e.Kr. Prosjektet forutsetter at kulturelle minner har en nevrobiologisk forankring i symboler som øyet gjenkjenner og katalyserer til sanseapparatet. Fordi minne ikke bare er en individuell og privat opplevelse men også del av det kollektive domenet kulturelt minne, er heller ikke det romlige nøytralt. Det samme gjelder for språk, motiver og symboler vi omgir oss med og kommuniserer med. Det er subjektivt fundert i hver og en av oss, og samtidig sosialt, historisk og politisk konstituert.

– Hvordan fungerer det assosiative språket i kunstverket i forhold til det i et historisk objekt? Den arkeologiske objektkategorien amuletter er prosjektets referensielle utgangspunkt og gjennom samarbeid med andre fagfelt skal kunstprosjektet munne ut i et verkskompleks der refleksjoner over objektets biografi, dets status i kulturelle minner og materialets potens inngår. Prosjektet skal utforske hva som skjer når meningsinnholdet flyttes fra en fortidig referanse til kunstverk, med en kritisk og spørrende holdning til forholdene mellom intensjonalitet, haptisitet og bevissthet.

Gjennom meningsbærende og historiefortellende elementer som symboler, språk og motiver konstruerer vi vår samtid, skriver vi historien og trekker forbindelser til fremtiden - de er grunnlaget for vårt kulturelle minne. Forskningsprosjektet skal undersøke hvordan ulike materialiteter fungerer som beholder for kulturelle minner, som del av objektets biografi. Videre om man gjennom omforming, sammenstilling og kontektstualisering kan problematisere eller endre dannelsen av kulturelle minner gjennom å stimulere til meningsdannelse og sosial handling.

Prosjektets andre problemstilling skal undersøke forholdet mellom materialets potens og begrepet haptisitet, sett i lys av måten vi forholder oss til visualiteter, gjennom berøring i den taktile interface. Denne problemstillingen forutsetter at kulturelle minner har en nevrobiologisk forankring i symboler som øyet gjenkjenner og katalyserer til sanseapparatet.