Ph.d.-prosjekt: Strukturer for handling, strukturer for tanke (2015-)
I doktorgradsprosjektet Strukturer for handling, strukturer for tanke ser jeg på min egen kunstneriske prosess som et mentalt og produktivt rom. Inn i dette rommet tar jeg med meg et fysisk og/eller innholdsmessig materiale, og utvikler det gjennom rammer som jeg dels bestemmer på forhånd, dels lager underveis. Det er et rom jeg søker meg til og ønsker å være i, og det er en drivkraft i min praksis. Strukturer for handling, strukturer for tanke søker å studere dette mentale rommets egenskaper og hvilke rammer som må være tilstede for at det skal bli produktivt å være i det. Doktorgradsarbeidet er altså først og fremst et studium av kunstnerisk metode. Det er en subjektiv metode, men den har sterke elementer hentet fra blant annet amerikansk konseptkunst og minimalisme, samt fra folkekunsten i form av ulike håndarbeidstradisjoner.

Strukturer for handling, strukturer for tanke består av tre deler:
  • Rutearksamling 1997-(tegning på papir), Broderi på papir, 2017- og Vorma, august 2018 (broderi på lin)
  • En publiksjon
  • En visning i Edvard Munchs atelier på Ekely i Oslo

  • Selve utførelsen av tegningen eller broderiet er langsom og forholder seg til en rekke kriterier. Det er enkle streker og enkle sting som jeg repeterer over lang tid. Selv om arbeidene ved visning framstår som selvstendige kunstverk, ser jeg dem først og fremst som en synliggjøring og dokumentasjon av prosessen det har vært å lage dem. Strukturer for handling, strukturer for tanke undersøker de ulike bestanddelene i denne prosessen. Gjennom utviklingen av tre konkrete arbeider har jeg observert, notert og reflektert rundt valg jeg har tatt; valg av materialer, av tematikk, tidsbruk og formater. Jeg har sett på hva som ligger til grunn for disse valgene og hvilke kunstneriske og praktiske konsekvenser de får. Videre har jeg forsøkt å avdekke sammenhenger innenfor hvert enkelt arbeid og mellom dem.

    Refleksjonstekstene som inngår i publikasjonen, søker å sette tanker og arbeider inn i større sammenhenger ved hjelp av det jeg kaller pekere, det vil si referanser og assosiasjoner som er forbundet med praksisen min. I dette begrepet ligger at jeg ønsker å peke, men ikke konkludere, og på den måten holde arbeidet åpent. Publikasjonen består av tekst og bilder.